Община Поморие кандидатства с проекти за благоустрояване на зелените площи в 6 населени местаОбщина Поморие внесе проектно предложение за благоустрояване и реновация на парка в град Каблешково.

 

Проектът предвижда подобряване на техническата
 инфраструктура чрез извършване на ремонтни дейности 
 и доставка на елементи за парково обзавеждане.
Целта е да се постигне балансирано териториално развитие 
посредством обновяване, разширяване и 
опазването на обществените озеленени площи.

 

Освен за Каблешково, Община Поморие кандидатства с проекти и за обновяване на парковете в още 5 населени места: Лъка, Александрово, Медово, Страцин и Порой.

 

Предложенията са внесени по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“, посредством процедура за подбор на проектни предложения, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Видяна: 259


« Назад към всички новиниНаши партньори