Ваня Иванова: Бизнесът трябва да прилага гъвкаво работно време, за да оцелее през летния сезон 

-         Г-жо Иванова, подготвяте важен семинар за бизнеса преди разгара на летния сезон, какво ще научат работодателите от него?

 

 

-         На 8 юни, събота в Експо център Флора ще говорим по най-важната тема преди сезона въпросът за трудово-правните отношения между работодател и работник. Хората в бизнеса знаят, че винаги има какво да се научи по темата. Ще обсъдим практически въпроси по трудовите отношения с лектор Теодора Дичева. Ще научим работодателите как да назначават работници, които упражняват труд при гъвкаво работно време, при непълен работен ден, извънреден или нощен труд, така че да спазват закона и едновременно с това да не са ощетени при определени обстоятелства. Важни теми за бизнеса, които ще разясним, са как хотелиери и ресторантьори да назначават непълнолетни, хора с увреждания и как според закона да прекратяват трудови договори при необходимост. Една от първите точки в програмата е за сумираното изчисляване на работно време

 

 

-         Какво означава работа при сумирано изчисляване на работно време?

 

 

-         Най-просто казано това означава работа на график. Сумираното изчисляване на работното време е специфична организация на труда в зависимост от технологичния процес в едно предприятие. Това означава да се определи норма за продължителност на работно време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната часова продължителност на работното време, определено в трудовия договор. Например ако месец май  има 20 работни дни, а лицето е назначено на 8 часов работен ден, неговата норма от часове, които следва да отработи за месеца ще бъде 160 часа. Тези часове следва да са посочени в предварително изготвения график за работа. Според Кодекса на труда работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.

 

 

-         Означава ли, че ако едно лице работи по график, ще бъде ощетено при ползването на почивки, ще трябва да работи по време на празници и т.н.?

 

 

-         Не би трябвало това да се случи, ако се спазват разпоредбите на Кодекса на труда. Максималната продължителност на работната смянапри сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмицане може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време .При изготвяне на графиците следва да се спазват  същите изисквания като за 5-дневна работна седмица - работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа и непрекъсната  седмична почивка-  не по-малко от 36 часа. При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък от горния размер, но не по-малък от 24 часа, в случаите, когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това. Работниците и служителите на сумирано изчисляване на работното време, когато са на работа на официален празник, получават възнаграждение съгласно чл. 264 КТ - не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение, т.е. не по-малко от 200 %

 

 

-         Как следва да се изготви графикът ?

 

 

-         Работодателят е длъжен предварително да изготви  и утвърди поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. Те следва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Работниците и служителите трябва да бъдат запознати с утвърдените графици преди започване на работа по тях. В нормативната ни уредба  не е предвидено точно какъв да е  редът, по който да стане запознаването с изготвения график. С цел последващ контрол запознаването с графика следва да може да се докаже - например писмена форма с полагане на дата и подпис от лицето. В Правилника за вътрешния трудов ред следва да се определи и начина на запознаване на работниците и служителите с утвърдените поименни графици, като се отчетат особеностите на дейността в предприятието. 

 

 

-         Може ли предварителният график да се изменя?

 

 

-         Въпросът как се отчита сумираното работно време има два аспекта: планиране - чрез изготвянето на предварителен график и отчитане - в края на определения период. При изготвянето на предварителния график не трябва да фигурира извънреден труд.През периода, за който е установено сумираното изчисляване, утвърдените поименни графици могат да се изменят от работодателя при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени. Наличието на други обстоятелства, при които се налага промяна на графика се преценява от работодателя. Пример за такива обстоятелства може да бъдат ползване на отпуски, болничен, напускане или назначаване на  работник , структурни промени и т.н.  При всички случаи работниците отново трябва да бъдат запознати с новия график

 

 

-         Кой е най-големият проблем при използването на СИРВ ?

 

 

-         Според мен най-големият проблем е наличието на извънреден труд.   Извънредният труд според Кодекса на труда е забранен. При изготвянето на предварителния график не трябва да фигурира извънреден труд. Когато обаче става въпрос за летния сезон, когато „ ден година храни“ и липсва работна ръка,  това е трудно постижимо. За съжаление всички знаем, че

 

 

- Кодексът на труда е морално остарял, защото е създаден в cъвceм дpyги иĸoнoмичecĸи ycлoвия. Съвременната икономика изисква гъвкаво работно време, което да е в  баланс между интересите на работниците и интересите на работодателя. От години се водят дебати между представителите на работодателите и синдикатите, дали забраната за извънреден труд да отпадне и максималният брой работни часове извънреден труд в рамките на една календарна година да се увеличи от 150 на 300 часа.

 

 

Както Ви казах темата за сумираното изчисляване на работното време ще е една от точките в програмата на нашия семинар Практически въпроси по трудовите отношения - с лектор Теодора Дичева .  На този семинар ще говорим за сумираното работно време, гъвкавото работно време, непълното работно време, извънреден труд, нощен труд и дежурства, назначаване на непълнолетни, прекратяване на трудовото правоотношение, новият закон за хората са увреждания.

 

 

Повече инфо ТУК  http://accountingnews.bg/практически-въпроси-по-трудовите-отношения-семинар-в-бургас-550.html

 

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:тел. за контакт: 0888 298 382 Ваня Иванова

 

Фактор Бургас 03.05.19
Видяна: 745


« Назад към всички новиниНаши партньори