Златка Пайова: До 10 000 лева първоначално ще струва на търговците новата Наредба Н-18 

-         Г-жо Пайова, какво представлява дискутираната през последните дни Наредба Н-18. Какво гласят новите текстове заложени в нея, които притесняват малкия и среден бизнес?

 

 

-         Само за една година, от септември 2018 г. до септември 2019 г., въпросната Наредба № Н-18/2006 г. претърпя значителни промени и допълнения. Тя се отнася за фирми, при които е на лице регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. За тях са въведени нови изисквания, свързани с отчитането на продажбите в брой или с банкова, дебитна или кредитна карта в търговските обекти. Те трябва да имат задължително внедряване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Има изисквания към производителите, разпространителите и ползвателите на СУПТО, както  и нови изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Важно е да се отбележи, че с промените в  Наредба Н-18 не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз.

 

 

-         Кои браншове засягат тези промени и какво на практика ще се промени в търговските обекти?

 

 

-         Засегнати са всички браншове на бизнеса в България. Промените щедоведат до увеличаване на разходите на търговците, които регистрират и отчитат продажби в брой или с банкова карта, и използват софтуер в обектите си. Софтуерът задължително трябва да  управлява всички фискални устройства в този обект и да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение № 29 от Наредба Н-18/2006 г. Досега търговците можеха да използват в търговските си обекти безплатен или нискобюджетен софтуер (програми за фактуриране и/или складови и търговски програми) и да отчитат продажбите в брой и/или безкасово. С измененията на Наредба Н-18, ако търговците желаят да използват софтуер за отчитане на продажбите в брой, то тогава същият трябва да бъде свързан с фискално устройство, с което се регистрират и отчитат продажбите в обекта. Първоначалната инвестиция за внедряване на такъв софтуер (СУПТО), договора за абонамента и поддръжката му, разходи за обучение на персонала, актуализации на софтуера при промяна на нормативната уредба, възлиза на стойност между 1000 и 10 000 лв., а за някои бизнес сектори и повече. Търговците, които не могат да си позволят закупуване и внедряване на този софтуер - СУПТО, ще могат да издават на своите клиенти ръчно написани фактури за продажба от хартиен кочан и съответно да издадат фискален бон от касовия апарат.

 

 

Промените засягат и лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

 

 

Ако продължават да продават стоки и услуги в брой чрез наложен платеж или с виртуален ПОС чрез дебитна или кредитна карта, то тогава попадат в обхвата на Наредба Н-18 и задължително следва да използват СУПТО и да го декларират по електронен път в НАП.

 

Друга съществена промяна е, че фискалната касова бележка задължително трябва да съдържа наименование на стоката/услугата, код на данъчната група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги. Това изискване за точно и пълно наименование на конкретния артикул, предмет на продажбата, създава огромни затруднения в търговските обекти с голям асортимент на предлаганите стоки и услуги. Ще е наложително техническите и функционални параметри  на фискалните устройства да бъдат променени и допълвани с цел продажбите да се отразяват по съответния вид стока или услуга.

 

 

- В какви срокове и какви точно са задълженията на търговците, които ще изберат да продължат да използват софтуер за управление на продажбите?

 

 

- В срок до 31 януари 2020 г. търговците, използващи софтуер за управление на продажбите, независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания, както и да сменят или модифицират фискалните си устройства. Информация за използвания от тях софтуер в търговските обекти следва да бъде подадена по електронен път с квалифициран електронен подпис в Портала за е-услуги на НАП до 31 март 2020 г.

 

В срок до 31.03.2020 г. лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата. Информация за използвания от тях софтуер следва да бъде подадена по електронен път с квалифициран електронен подпис в Портала за е-услуги на НАП до 31 май 2020 г.

 

Всрок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект, търговците трябва да подадат информация за него по електронен път в НАП. Ако търговците променят използваният софтуер, подават актуална информация в 7 дневен срок от настъпване на промяната.

 

Последната информация от Министерството на финансите е, че срокът за въвеждането на Наредба Н-18 по отношение на СУПТО се удължава с 6 месеца, считано от 31 януари. Новите срокове ще са оповестени в Държавен вестник.

 

 

- Какви са вашите очаквания относно прилагането на разпоредбите на Наредба Н-18?

 

 

- Наредба Н-18 определя начина на работа на абсолютно всички търговци и очаквам, че за тези значителни промени и нови изисквания ще бъде предвиден по-дълъг срок за реализация, както и, че законодателят ще извърши задължителна оценка на въздействието на тези промени върху бизнеса в страната.

 

Повече информация относно коректното изпълнение и въвеждане на новата Наредба Н-18 може да получите от специалистите в „Елева-Консулт” на тел. 0889 845 348

www.eleva-consult.com
Видяна: 992


« Назад към всички новиниНаши партньори