Докладна вади на яве злоупотребите на Панайот РейзиБившият кмет на Созопол от ПП ГЕРБ разпродал на безценица, на едни и същи юридически и физически лица огромни територии в землищата на Равадиново и Атия

 

Административният апарат на общината е подпомагал реализирането на всички съмнителни сделки, които ще бъдат оповестени на предстоящата сесия

 

Нова серия от зулуми на бившия кмет на Созопол, пропуснати ползи за общината и облагодетелстване на неколцина приближени, разкрива „Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г.” Анализът е част от докладна записка на кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, входирана за предстоящото редовно заседание на местния парламент на 16.03.2020 г. под №192 в сайта на общинския съвет- https://os-sozopol.org/. В своята докладна новият кмет на Созопол предлага на общинските съветници да му делегират право и задължение да предприеме необходимите законови действия за уведомяване на компетентните държавни институции.
 

 

Изложените факти в анализа, предоставен на общинските съветници и публично оповестен в сайта на общинския съвет, надхвърлят всичко известно до момента като финансови резултати и злоупотреби на екскмета от ГЕРБ Панайот Рейзи. Цели жилищни квартали са били разпродавани на определени хора, неколцина на брой, общинските жилища са разпродавани по неясни критерии на килограм през годините, а цените на строителните услуги завишавани безбожно. Това са само част от фактите и изводите, оповестени в специалния доклад на общинската администрация в морската община.
 

 

Ето и част от фрапиращите нарушения на предходното управление, които са изнесени в доклада:

 

За периода 2016 г.- 2019 г. са продадени 77 броя жилища. Жилищата са продавани на цени много под пазарните. Останали са само 30 бр. общински жилища. За целия период от 2009 г. до 2019 г. не е построено нито едно ново общинско жилище.

 

Концесиите на общинските язовири са за смехотворните суми от 400 лв. до 600 лв. за година.

 

Продадени имоти:
През 2016г. – 208 бр. приключили процедури, реализиран приход 1 360 662,08лв.;
През 2017г. - 134 бр. приключили процедури, реализиран приход 1 580 174,84лв.;
През 2018г. - 75 бр. приключили процедури, реализиран приход 881 184,78лв.;
През 2019г. - 45 бр. приключили процедури, реализиран приход 366 059,94лв.
Реализираният приход е за около 4,3 милиона лева, по около милион за година, а в същото време общината се е разделила с около 30% от имотите си.

 

 

Цените на продаваната земеделска земя са масово в порядъка 6лв.–8лв. за 1дка, доста са продавани за 1лв.- 2лв. за декър, някои дори под 1лв. за декър. Поземлени имоти, граничещи с урбанизирана територия, или смесена са продавани на цени 8лв.-12лв. за 1дка. По тези цени са разпродадени цели райони на територията на Община Созопол, като м.“Акра“, м.“Факуда“, м.“Лафотумба“, землищата на с. Атия, с. Равадиново, и др.

 

Когато си човек на човека!

 


Интересен е и факта, че за купувачи се срещат едни и същи юридически и физически лица, които са били облагодетелствани, а действията на общинската администрация са били улеснени (подпомогнати) от определените ниски цени и манипулативни схеми за земеделските земи от „Общинската земеделска служба“, в чиято работа никога не е участвал представител на Община Созопол.

 

Фрапиращи са случаите свързани с управлението и разпореждането с общински имоти в урбанизирана територия и последстващи действия по Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Пример са създаването на кв. 53 и 53А по плана на гр. Созопол.
В своя заповед кмета на Община Созопол г-н Панайот Рейзи с мотивите:
- Обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за предоставяне на отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на социални жилища;
- Оптимизиране на инженерните мрежи.
Одобрява: улична регулация, продължение на стара и нова и нов квартал с 18 бр. нови УПИ с отреждане „за жилищно строителство“, с параметри на застрояване, както следва:
За зона „А“ по ЗУЧК – Височина до 7м /2ет/, плътност на застрояване до 20%, Кинт до 0.5, минимално озеленяване 70%.
За зона „Б“ по ЗУЧК – Височина до 7м /2ет/, плътност на застрояване до 50%, Кинт до 1.5, минимално озеленяване 40%.

 

 

Изрично е указано, че не се разрешават плоски покриви и изграждане на обитаеми помещения в подпокривното пространство. За целта се заделя огромен административен капацитет, време и финансови средства за преобразуване на общинска земя предназначена за отдих, култура и спорт (публична общинска собственост) в частна общинска собственост (със съдействието, участието на областния управител) и парцелиране за жилищно строителство, предназначено за социално слаби лица. Оказва се обаче, че такива в Община Созопол няма.

 

Мними социално слаби получили апетитни имоти!

 

Следва бърза процедура за разпродажба на новообразуваните УПИ, без дори да са отразени в кадастъра. Новите собственици в рекордно къси срокове получават визи за проектиране, одобряване на техническата документация и разрешение за строителство. Ако някъде този процес трае с години, то за созополския експертен съвет са достатъчни няколко месеца и то без дори да се спазват необходимите законови срокове между отделните административни процедури.
 

 

Всичко това е синхронизирано с изграждането на нова улица /с около 200м дължина/ към новообразувания квартал. Подпорна стена с дължина 125м с височина до 7,5м и подпорна стена с дължина 67м с височина до 2,00м. Окабеляване, улично осветление и изграждане на водопровод и канализация. Всичко това на цена 1,1 милиона лева собствени средства. В същото време от продажбата на имотите - 18 на брой общината е спечелила около 1,5 милиона лева.
 

 

Не е необходимо дори да си специалист, за да видиш на вече въведените в експлоатация обекти, че: Плътността на застрояване е 100%, Озеленяването е 0%, Височината на сградите е 12м-15м /4-5 ет/, подпокривното пространство е обитаемо за жилищни нужди.
 

 

Още по отчайващи са финансовите резултати. Изграждането на улицата и създаването на кв.53 и кв.53а струва на общинския бюджет толкова, колкото и получава от продажбата на парцелите, от три юридически (физически) лица, по четири парцела на цената на половин апартамент, а се изграждат по 15 бр. апартаменти в жилищна кооперация.
 

 

Примери, които  хвърлят светлина върху това как са се натрупали огромните задължения в бюджета.
 

 

Договор между община Созопол и ДЗЗД „Енерджи Ефект – Интерхолд“от 2017 г. за проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на Община Созопол на стойност 4,2 милиона лева .

 

Основните дейности са свързани с подмяна на част от стълбовете с нови, окомплектоване с нови осветителни тела, а на останалите (по-голямата част) подмяна само на уличните осветители, със съответните специални и монтажни комплекти, без подмяна на кабелната мрежа.

 

Цената която се получава за „точка стълб“ е около 8000лв., а за „точка уличен осветител“ около 1000лв., без да са отчетени, или да се знае къде са демонтираните чугунени стълбове. Умопомрачителните цени!

 

Протест и скандал беляза приемането на бюджета в Созопол

 

Договор между Община Созопол и „Комплект строй“ ЕООД за инженеринг на детска градина в с. Равадиново от 2019г. на стойност 1,2 милиона лева. Цената за 1квадратен метър възлиза на 1200 лв. – доста по-висока от предлаганите на свободния пазар.

 

Тихомир Янакиев даде отчет за първите си 100 дни на управление

 

Договор между Община Созопол и „Вълна – 2021“ ЕООД за възлагане на строително – монтажни работи /СМР/ №8-444/20.09.2013г. за извършване на текущ ремонт на „Данъчна служба – Община Созопол“ на стойност 71 502 лв. .

 

Извършено е строителство в сградата, където работят контролиращите по ЗУТ, без разрешително, на цени по предложените и изплатени СМР с 30% по-високи от пазарните.

 

Изнесените факти са придружени с безспорни документи, които уличават за пореден път Панайот Рейзи. Но дали са достатъчни за правораздавателните органи, които вече една година не могат да решат злоупотребил ли е бившият созополски кмет с 2 000 000 лв. или не?

 

Тихомир Янакиев: Целта ми е след 4 години Созопол да бъде финансово стабилна община

 

 

вестник Фактор Бургас 11.03.20
Видяна: 1191


« Назад към всички новиниНаши партньори