Тодор Байчев: Правителството показа за първи път през последните 30 години, че земеделието вече е приоритет за изпълнителната властГ-н Байчев, в рамките на 47-то народно събрание работихте като парламентарен секретар в Министерството на земеделието, с какви трудности се сблъскахте в работата си там?
 

 

 

В тежката ситуация, в която се намират България и светът, трябваше да постигнем няколко основни неща, сред които осигуряване на продоволствената сигурност на страната, подпомагане на българските земеделци, така че те да могат да бъдат конкурентоспособни и да произвеждат качествена продукция, с висока добавена стойност на достъпна цена. За да можем да постигнем тези, а и много други цели, които си поставихме, нашите усилия бяха насочени към намиране на необходимия финансов ресурс. Успяхме да осигурим безпрецедентно голямо подпомагане за сектор земеделие. Българското правителство показа за пръв път в последните 30 години, че земеделието е приоритет за изпълнителната власт. За това свидетелства големият размер национални средства, насочени към българските земеделци.Общият финансов ресурс, разпределен към земеделските стопани в България през 2019 г., възлиза на 2,9 млрд. лв. През 2020 г. – на 2,8 млрд. лв., през 2021 г. – 2,6 млрд. лв., а до края на 2022 г. ще достигне близо 3,4 млрд. лв.

 

 

 

Защо въпреки усилията на правителството за подпомагане и субсидиране на зърнопроизводители и животновъди остава впечатлението, че те не са доволни?

 

 

 

Нека гражданите сами преценят дали има повод за недоволство. Ще изнеса данни, които показват нарастване на помощта от страна на държавата.
 

 

 

Министерство на земеделието успя да осигури допълнителни средства за държавни помощи в размер на близо 600 млн. лв. С тях общият ресурс за 2022 г., който ще получат българските земеделци, възлиза на близо 1 млрд. лв. Акцентът при разпределянето им е поставен върху малките и средни производители, съгласно изискванията на ЕС и коалиционното споразумение.

 

 

Участвахме в изработването на механизми за справяне с последствията от Ковид кризата и войната в Украйна.Въпреки всички трудности, паралелно продължихме да прилагаме съществуващите схеми за държавни помощи – за намаляване на щетите и преодоляване на последствията от природни бедствия; защита срещу болести по растенията и животните; опазване на генетичните ресурси; подпомагане за качествена земеделска продукция; инвестиционни мерки; данъчни облекчения.
 

 

 

За сравнение, през 2019 г. държавните помощи са възлизали на над 278 млн. лв., през 2020 г. – над 349 млн. лв., през 2021 г. – над 383 млн. лв., а до края на 2022 г. държавните помощи ще достигнат близо 1 млрд. лв.Благодарение на усилията на експертите на Министерството и на ДФЗ, разплатените средства от началото на годината до момента са в размер на близо 96 млн. лв., с които са подпомогнати над 20 хиляди стопани.За сравнение, за същия период на 2021 г. са били изплатени 82 млн. лв., с които са подпомогнати 18 хиляди стопанства.Обшият ресурс, осигурен за подпомагане на земеделските стопани по пазарните мерки за 2022 г., възлиза на 143 106 217 лв. Те включват лозаро-винарската програма, пчеларската програма, училищни схеми, оперативни програми и кризисната мярка.
 

 

 

По кризисната мярка за овладяване на последиците от войната в Украйна са договорени 20 млн. лв. европейска помощ и е осигурено 200% държавно съфинансиране, с което общият ресурс възлиза на 62 млн. лв.За сравнение, през 2019 г. средствата, изплатени по Пазарните мерки, са били близо 56 млн. лв., през 2020 г. – 50 млн. лв., през 2021 г. – близо 67 млн. лв., а до края на 2022 г. размерът им ще бъде повече от удвоен и ще достигне над 143 млн.лв.Всички плащания към земеделските стопани са извършени спрямо утвърдения график. На база извършваното през 2022 г. договаряне, обработка на проекти и заявки за плащане до края на 2022 г. по всички мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 г. трябва да бъдат разплатени близо 300 млн. лв. средства от ЕЗФРСР – включително за малки и млади фермери, за инвестиции в земеделски стопанства, преработка.
 

 

 

Стартиране на прием по Общинската мярка 7.2 на стойност близо 300 млн. лв. за реконструкция на общинска инфраструктура.

 

 

Намиране на съюзници между държавите членки за промяна на европейския регламент и отпусне до 5% от Програмата за развитие на селските райони (от средствата за 2021 г. и 2022 г.) за директно подпомагане на земеделските производители в размер до 65 млн. лв. Министерството започна работа по създаване на механизъм за кандидатстване и предстои стартиране на приема. 

 

 

Не са допуснати загуби на средства по програмата за морско дело и рибарство (2013-2020) за 2021 г. Запазена е тенденцията за устойчивост. И тази година както и последните две години отпусналите средства възлизат на около 27 млн. лева. Прогнозите показват, че и за 2022 г. финансовият план ще бъде изпълнен и няма да има загуба на средства по програмата.

 

 

Провеждане на преговори с ЕК за  допълнително откриване на кризисни мерки по програмата през следващите месеци в подкрепа на операторите от сектор „Рибарство“ за справяне с последствията от войната Украйна. Разходите за тези мерки ще бъдат допустими със задна дата, считано от 24.02.2022г.
Ако през 2020 г. разплатените средства по ПМДР са възлизали на 27 млн. лв., през 2021 г. се наблюдава лек спад – 26,5 млн. лв., то през 2022 г. успяхме да задържим нивото и да постигнем лек ръст, като средствата, които ще бъдат разплатени до края на годината ще достигнат 26,6 млн. лв. 

 

 

С какви корупционни практики и нарушения установихте в работата си?
 

 

 

Трудно беше да наложим нов стил на работа, но мисля че успяхме да се справим донякъде предвид краткото време. С цел прозрачност и нулева толерантност към корупцията  предприехме редица действия, сред които: 
 

 

Проведохме регулярни и засилени извънредни проверки на дейността на редица дружества и структури от Министерство на земеделието, сред които контролът на БАБХ на ГКПП „Капитан Андреево“, „Напоителни системи“ ЕАД. Провеждахме регулярни срещи с браншовите организации и бяхме в постоянен и пряк диалог с тях. 

 

С цел оптимизиране на работата в Министерство на земеделието и в отговор на постъпили сигнали и след множество проверки бяха извършени промени в ръководствата на редица структури, сред които Държавен фонд „Земеделие“, „Напоителни системи“, „Българска агенция по безопасност на хранитe“, държавните горски предприятия и  Изпълнителна агенция по лозата и виното.

 

В следствие на предприетите мерки не закъсняха и резултатите: От началото на 2022 г. от  Държавен фонд „Земеделие“ е обработил над 170 хил. бр. заявления на земеделски производители. Най-голям ръст в рамките на 159% се забелязва при схемите на Държаните помощи. За първите 6 месеца на 2021 г. са обработени 18 303 заявления, а за същия период на 2022 г. – те са 47 495 заявления на земеделски стопани.От началото на 2022 г. от БАБХ са извършени 233 362 проверки и са съставени 1178 акта за нарушения.От началото на 2022 г. Изпълнителна агенция по горите и държавните горски предприятия са извършили общо над 250 000 проверки. 

 

 

 

За какво не Ви стигнаха тези няколко месеца работа в Министерството на земеделието?
 

 

 

На първо място, не успяхме да изградим 56 държавни  склада за продажба на дърва към ДГС и ДГЛ както бяхме предвидили. Сега често търпим критика че сме изградили само 43 такива за половин година, но трябва да се отбележи че преди това нямаше нито един.И второ, но не по значение, е да убедим обществото, че в министерството на земеделието сме успели да прекратим корупционните практики. Въведохме електронни търгове за добив и продажба на дървесина, което беше сериозен удар срещу дървената мафия.
 

 

 

С оглед на изложените факти мога само да кажа, че  ръководството на Министерство на земеделието показа, че изпълнява поетите още от встъпването си в длъжност ангажименти за подпомагане на сектор „Земеделие“, така че той да бъде не само конкурентоспособен и модерно развиващ се, но и че екипът на Министерство на земеделието работи съвместно с българските земеделци и в защита на техните интереси.
Видяна: 62

« Назад към всички новиниНаши партньори