Одобрена е индикативната годишна работна програма за 2019 г на МИРГ Бургас - Камено 

 

Одобрена е индикативната годишна работна програма за 2019 г на МИРГ Бургас - Камено

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          

 

МИРГ Бургас-Камено Ви уведомява, че е одобрена Индикативната годишна работна програма за 2019 г. Мерките, по които могат да кандидатстват заинтересованите фирми и сдружения са следните:

 

 

МЯРКА 1.1. “ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД”ще финансира допълващи дейности, свързани с риболовната дейност на рибарите, но различаващи се отпроизводството и преработкатанариби и аквакултури. Предвижда се развитие на услуги, развитие на занаяти и образователни дейности в областта на рибарството.

 

 

МЯРКА 1.8.“РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ” ще финансира инвестиции свързани с подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибнитеборси, с изгражданетоилиосъвременяванетонапокритилодкостоянки.

 

 

МЯРКА 2.2. “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ”и  МЯРКА 2.3. “НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ” ще стимулират инвестиции, целящи повишаванена качеството илидобавенатастойностнапродуктитеот аквакултури, насърчаванетоназатворенисистемиза аквакултури и повишаванетонаенергийнатаефективност.

 

 

МЯРКА 5.4.“ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”ще подпомага инвестиции при условие, че допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, подобряват безопастността и условията на труд и са свързани с преработването на странични продукти и продукти на биологичните аквакултури.

 

 

 

Повече информация можете да намерите на сайтът на МИРГ Бургас-Камено на адрес http://flag-burgas.org/.

 

 

Посетете и офисът на МИРГ Бургас-Камено, който се намира в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, зона А, блок В на сградата на ЦАУ „Възраждане“.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на БФП по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
Видяна: 144


« Назад към всички новиниНаши партньори