Жители на община Созопол ще получават стипендии, ако се обучават в медицинска специалност

Общинските съветници Деница Георгиева, Диана Ефтимова, Илиян Стефанов и Петя Маврова бяха избрани за членове на Комисия към Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ в Община Созопол, като председател на комисията бе избрана Петя Маврова. Тази комисия, в която влизат и двама представители на Комплекса за  социални услуги и здравеопазване към община Созопол /КСУЗ/ и един представител на общинска администрация, спазвайки правилника има за цел да подпомага финансово обучението на медицински специалисти по здравни грижи и в частност - медицински сестри, за нуждите на Комплекс за социални услуги и здравеопазване към община Созопол /КСУЗ/ в  детските ясли и здравните кабинети на детските градини и училища.За целта е създаден Общински фонд, който ще отпуска стипендии за обучението и специализацията медицински сестри. Жителите на община Созопол могат да се възползват от финансовото подпомагане, ако изберат да се обучават в медицинска специалност.
Общинските съветници гласуваха единодушно да бъде отпусната финансова помощ на боксьора Петър Драганов в размер на една минимална заплата, която да му бъде изплатена в рамките на една година. Предложено бе подобна стипендия да бъде отпусната на по-късен етап и на олимпийската шампионка по борба Евелина Николова от общинския клуб СКБ “Ангел Гочев”.Докладната, която предизвика дебати бе за приемане на проект на устройствен акт/устав и определяне размер на годишен членски внос на Община Созопол при учредяване на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност с наименование "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СОЗОПОЛ - ПРИМОРСКО ЗАЕДНО".Председателят на общинския съвет Станимир Андонов предложи размерът на годишният членски внос за юридически лица и неправителствени организации да бъде 500 лв., а за физически лица, членове на МИГ да бъде 300 лв. Причината за предложението е, че общината, която участва с един глас при вземане на решение плаща годишен членски внос 1 000 лв., а физическите лица едва 50 лв. Изказани бяха опасения, че голяма част от физическите лица са свързани с определени хора, които не са жители на община Созопол и които биха имали решаващ глас при определяне начина на изразходване на средствата по програмата. „За мен е важно участието на местни жители в МИГ, защото тези средства ще бъдат отпуснати именно за подобряване живота и бизнеса на нашите хора", заяви кметът Янакиев.


От всички докладни, предложени за разглеждане на осмото редовно заседание, не бяха приети решенията по три от тях, които касаят одобрени ПУП-ове с предходни решения, за които са необходими определени части от имоти публична общинска собственост да бъдат обявени за частна общинска собственост, за да бъдат реализирани различни строителни обекти в селата Крушевец и Индже войвода. Изискването за обявяване на публична в частна общинска собственост е решението да бъде гласувано от 12 общински съветници. От това се възползваха общинските съветници от опозицията, които гласуваха „против“ или „въздържал се“ без да мотивират причината за това.
 
 
 

Още от Созопол